Modlitbový tridsiatok

Dážď ruží – modlitbový tridsiatok na príhovor sv. Terézie z Lisieuxterezka

“Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí… Bude to ako dážď ruží.“  Prosme o príhovor svätú Teréziu z Lisieux, ktorá sľúbila, že keď bude v nebi, bude sa snažiť konať dobro na zemi.

Modlitba, ktorú sa modlíme tridsať dní, jednotlivo alebo v spoločenstve:

† V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Bože, Otče náš, ty si vezmeš k sebe svoje deti, ktoré ti tu na Zemi verne slúžia. Sv. Teréziu bezpodmienečná dôvera a detské spoľahnutie sa na teba naplnili nádejou, že: „Ak dobrý Boh vypočuje moje želanie, tak bude môj nebeský život pokračovať na zemi až do konca sveta. Áno! Večnosť budem tráviť tým, že budem konať dobro na zemi.“

Pane, spoliehajúc sa na Terezkin príhovor, vo viere a dôverujúc jej – Ťa prosím – vyslyš moju prosbu … (povedz svoju prosbu)

Milovaný Ježišu, Spasiteľ môj! Prišiel si na tento svet, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli spoznať Tvoju pravú tvár. Prosíme Ťa, daj nám tú milosť, aby Terezka, ktorá ti dala celý svoj život za spásu duší, aj dnes mohla konať dobro na zemi. Kráčajúc po jej úzkej ceste sa Ti chcem aj ja celkom odovzdať. Na jej príhovor ťa prosím, vypočuj moju modlitbu.Duch Svätý Tešiteľ, Ty si zdrojom všetkej lásky. Ty si zahrnul Terezku svojimi milosťami a vlial do jej srdca dokonalú schopnosť, stať sa svätou. Na jej príhovor Ťa prosím, podnieť moje túžby, smeruj moje prosby a nauč ma modliť sa v izbietke svojho srdca, kde prebývaš.

Otče náš,… Zdravas Mária,… Sláva Otcu,…

Svätá Terezka od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre, hľaď na moju dôveru k tebe, prijmi moje prosby, a predlož ich Najsvätejšej Trojice. Pros za mňa Pannu Máriu, ktorá sa na teba v čase skúšky, usmievala ako matka. Pros najmä za tých, ktorí sú ustatí a viac trpia než ja. Zjednoť ma do bratskej jednoty so všetkými, ktorí o tvoj príhovor prosia. Nauč ma trpezlivosti, vytrvalosti a k obetovaniu svojich utrpení. Získaj mi tieto milosti, ak je to vôľa Najsvätejšej Trojice. Vydoby pre mňa, aby som sa posilnil/a v denných modlitbách a dostal/a pomoc aj v hodine svojej smrti, aby som sa z tohto sveta dostal/a do Otcovho nekonečného pokoja a spoznal/a večné radosti Božích detí.

Amen.

Tento záznam bol publikovaný v aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.